Beschikbare Skiplinks

Argenta's ethische handvest

Voor welke principes staat Argenta?
 

Maatschappelijk verantwoord en onafhankelijk
Wij willen dat onze activiteiten de hele samenleving ten goede komen. Daarom zien we groeien in onafhankelijkheid als onze belangrijkste opgave.

 
Onberispelijk Klanten, intermediairs, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, toezichthouders, lokale gemeenschappen, overheden,…: allen hebt u recht op een onberispelijk bedrijf met correcte medewerkers.

 
Voordelig Argenta is een prijsspeler. Het streeft ernaar de beste prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een laag kostenpeil, een voortdurend streven naar een slanke en wendbare organisatie, maximale uitbesteding en een hoge productiviteit. De vruchten van dat alles worden in de eerste plaats aan de klant doorgegeven.

 
Sober Argenta draagt soberheid en kostenbewustzijn hoog in het vaandel. Voor onze producten kiezen wij voor eenvoud en transparantie. Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de winst in de onderneming geherinvesteerd. De aandeelhouders nemen genoegen met de meerwaarde van een groeiend bedrijf. In de prijszetting van de aangeboden producten en diensten hoeft dus geen vergoeding van het kapitaal te worden ingebouwd.

 
Voorkomend Als u bij ons een krediet aanvraagt, solvabel bent en voldoet aan alle interne kredietvoorwaarden, zult u dat toegekend krijgen. Als u als kredietnemer niet tijdig kunt betalen, zullen wij u evenzeer correct en menselijk behandelen. Als u bij ons als verzekeringsnemer een schadegeval aangeeft, mag u rekenen op een onberispelijke behandeling van uw dossier.


Respect voor de wetgeving Wij nemen interne maatregelen om te voorkomen dat onze diensten misbruikt worden bij het ontduiken van belastingen. Wij zullen u wel adviseren om fiscaal vriendelijk en correct te handelen.

Gelijk Argenta hanteert een gelijk kansenbeleid bij de aanwerving en promotie van zijn medewerkers. Als u bij Argenta werkt, krijgt u uitdagingen en doorgroeimogelijkheden in de functie van uw talent en verdiensten.

 
Loyaal en verantwoordelijk Argenta gaat met u een duurzame relatie aan. Dat doen wij ook met onze medewerkers. Zij zijn de hoeksteen van onze onderneming. Daarom verwachten wij van hen inzet, teamgeest, loyaliteit, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Bovendien hoeden zij zich voor belangenverstrengeling.

 
Rendabel Argenta geeft zijn aandeelhouders een verantwoord rendement op hun kapitaalinbreng. Dat rendement wordt niet uit de onderneming gehaald, maar versterkt op gestage wijze haar eigen vermogen.

 
Respect voor de mensenrechten Argenta respecteert de grondprincipes van de universele mensenrechten. Het steunt het recht op gelijke kansen en niet-discriminatie, het recht op veiligheid van personen en de rechten van de werknemers. Het heeft respect voor nationale soevereiniteit en mensenrechten en voor verplichtingen in het kader van consumenten- en milieubescherming.


Respect voor het leefmilieu Argenta doet aan afvalpreventie en selectieve afvalophaling en streeft naar optimalisering van koeling en verwarming. In een jaarlijks milieuverslag worden deze inspanningen geanalyseerd en nieuwe acties voorgesteld.